Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Fanny Truijens

 

Artikel 1 Definities

1. Fanny Truijens is een Eenmanszaak die zich als UX/ UI Designer richt op het adviseren van Klanten over het verbeteren van de gebruiksvriendelijkheid van websites en/of online applicaties.

2. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Algemene voorwaarden’ verstaan: de onderhavige Algemene voorwaarden.

3. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Opdrachtgever’ verstaan: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit en gebruikmaakt van de Diensten van Fanny Truijens.

4. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Partijen’, en ieder afzonderlijk als ‘Partij’, verstaan: Fanny Truijens en/of Opdrachtgever.

5. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Overeenkomst’ verstaan: de tussen Fanny Truijens en Opdrachtgever gesloten Overeenkomst, al dan niet gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand waarbij tot het moment van sluiten van de Overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van een of meer middelen voor communicatie op afstand, waarbij Fanny Truijens zich jegens Opdrachtgever verbindt Diensten te verrichten en Opdrachtgever zich verbindt hiervoor een prijs te betalen. De Overeenkomst komt tot stand door een aanbod van Fanny Truijens en de aanvaarding daarvan door Opdrachtgever, hetgeen nader wordt gespecificeerd in artikel 4.3 van deze Algemene voorwaarden.

6. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Diensten’ verstaan: alle door Fanny Truijens en/of door haar ingeschakelde derden aan Opdrachtgever geleverde Diensten, onder andere inhoudende User Experience Design, Webdesign, Visual Design, alsmede alle andere door Fanny Truijens ten behoeve van Opdrachtgever verrichte werkzaamheden, van welke aard ook, verricht in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van Opdrachtgever worden verricht.

7. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Website’ verstaan: de Website van Fanny Truijens, te raadplegen via https://www.fannytruijens.nl.
 

Artikel 2 Identiteit van Fanny Truijens

1. Fanny Truijens is bij de KvK geregistreerd onder nummer 86940740 en draagt btw-identificatienummer NL004329717B42. Fanny Truijens is gevestigd aan Kraaiensteinlaan 14 (6825DH) te Arnhem.

2. Fanny Truijens is per e-mail te bereiken via info@fannytruijens.nl of middels de Website https://www.fannytruijens.nl. Artikel
 

3 Toepasselijkheid van de Algemene voorwaarden

1. De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod van Fanny Truijens en op alle huidige en toekomstige Overeenkomsten, leveringen, commerciële relaties en overige rechtsverhoudingen tussen Partijen. De Algemene voorwaarden van Opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2. Afwijkingen van de Algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk en schriftelijk met Fanny Truijens overeengekomen.

3. Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.

4. De Algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende of gewijzigde opdrachten van Opdrachtgever.

5. Indien blijkt dat een bepaling of meerdere bepalingen in deze Algemene voorwaarden nietig zijn, wordt de geldigheid van de overige bepalingen van deze Algemene voorwaarden alsmede de gehele Overeenkomst niet aangetast. Partijen zullen zich in een dergelijk geval inspannen de nietige bepaling te vervangen voor een nieuwe, geldige bepaling die zo dicht mogelijk de ongeldige bepaling benadert binnen de strekking van de oorspronkelijke Algemene voorwaarden.
 

Artikel 4 De Overeenkomst

1. Alle aanbiedingen op de Website zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

2. Opdrachtgever kan contact opnemen met Fanny Truijens via de Website, e-mail of telefoon voor een van de aangeboden Diensten.

3. Fanny Truijens zal met Opdrachtgever overleggen omtrent zijn verwachtingen en kan daarna een offerte opmaken die per e-mail verstuurd zal worden. De Overeenkomst komt pas tot stand door ondertekening van de offerte. In het geval van een langdurig project komt de overeenkomst tot stand door ondertekening van de overeenkomst van opdracht.

4. Als Fanny Truijens een bevestiging naar Opdrachtgever stuurt, is die beslissend voor de inhoud en uitleg van de Overeenkomst, onder voorbehoud van kennelijke verschrijvingen. Fanny Truijens kan niet aan zijn aanbod worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat het aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

5. Indien Opdrachtgever aantekeningen maakt of reacties geeft op de offerte van Fanny Truijens dan maken zij geen deel uit van de Overeenkomst, tenzij Fanny Truijens deze schriftelijk bevestigt.

6. Een opdracht door Opdrachtgever waaraan geen schriftelijke offerte vooraf is gegaan, behoeft schriftelijke aanvaarding door Fanny Truijens.
 

Artikel 5 Uitvoering van de Overeenkomst

1. Fanny Truijens zal zich inspannen de Diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, alsmede zoveel mogelijk overeenkomstig de schriftelijk vastgelegde afspraken, uit te voeren.

2. Fanny Truijens heeft bij de levering van de Diensten slechts een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting. Een inspanningsverplichting is een contractuele verplichting om de nodige inspanningen te leveren of om bepaalde middelen aan te wenden om het bedongen resultaat te bereiken, hetgeen betekent dat Fanny Truijens niet kan garanderen dat de uitkomsten, resultaten of de verwachtingen die Opdrachtgever bij de levering van Diensten voor ogen heeft ook daadwerkelijk worden behaald.

3. Fanny Truijens heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

4. Bij het inschakelen van derden zal Fanny Truijens de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en bij de selectie van deze derden, zoveel als dit in de relatie tot Opdrachtgever redelijkerwijs mogelijk en gebruikelijk is, met Opdrachtgever overleggen. De kosten van het inschakelen van deze derden komen voor rekening van Opdrachtgever, en zullen door Fanny Truijens worden doorbelast aan Opdrachtgever.

5. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Fanny Truijens aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Fanny Truijens worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Fanny Truijens zijn verstrekt, heeft Fanny Truijens het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen.

6. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat Fanny Truijens zijn Diensten tijdig en deugdelijk kan verrichten. Indien Opdrachtgever zijn afspraken hieromtrent niet nakomt, is Opdrachtgever gehouden de hieruit voortvloeiende schade te vergoeden.

7. Indien voor de uitvoering van Diensten een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient Opdrachtgever Fanny Truijens hiervan schriftelijk in gebreke te stellen. Fanny Truijens dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.
 

Artikel 6 Wijziging van de Overeenkomst

1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, zullen Fanny Truijens en Opdrachtgever tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan.

2. Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, is er sprake van een aanvullende opdracht. Over deze aanvullende opdracht zal vooraf een aparte afspraak over de honorering worden gemaakt. Zonder aanvullende offerte gelden de oorspronkelijke voorwaarden, waarbij de extra Diensten tegen het afgesproken tarief betaald worden.

3. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde Overeenkomst levert geen wanprestatie van Fanny Truijens op en is voor Opdrachtgever geen grond om de Overeenkomst op te zeggen of te ontbinden.

4. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen Fanny Truijens en Opdrachtgever zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen door middel van een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst zijn aanvaard door beide Partijen. Deze wijziging geschiedt schriftelijk.
 

Artikel 7 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de Overeenkomst

1. Fanny Truijens is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel dat Fanny Truijens goede grond heeft te vrezen dat Opdrachtgever in die verplichtingen zal tekortschieten, mits Fanny Truijens Opdrachtgever door middel van een schriftelijke aanmaning in gebreke heeft gesteld, waarbij Opdrachtgever een redelijke termijn voor de nakoming van de verplichtingen wordt gesteld, en nakoming binnen deze termijn uitblijft.

2. Voorts is Fanny Truijens bevoegd de Overeenkomst te ontbinden, onder dezelfde voorwaarden als bedoeld in lid 1 van dit Artikel, indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.

3. Indien Opdrachtgever zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt, deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt en Opdrachtgever in verzuim is, dan is Fanny Truijens gerechtigd de Overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
 

Artikel 8 Annulering

1. Annulering van de Overeenkomst na ondertekening van de offerte of overeenkomst van opdracht is niet mogelijk.
 

Artikel 9 Kosten, honorering en betaling

1. Alle genoemde bedragen in de offerte zijn in euro’s en exclusief BTW, tenzij anders vermeld.

2. Fanny Truijens heeft het recht om kennelijk foutieve verschrijvingen in de prijsopgave te herstellen.

3. Tussentijdse prijswijzigingen worden doorberekend aan Opdrachtgever.

4. Betaling geschiedt via IDeal of Incasso. De factuur dient binnen 14 (veertien) dagen door Opdrachtgever te zijn voldaan.

5. Fanny Truijens heeft het recht om een aanbetaling te vragen alvorens zij bezig gaat met de Opdracht.

6. Opdrachtgever heeft de plicht om onjuistheden in de vermelde of verstrekte betaalgegevens onverwijld aan Fanny Truijens mede te delen.

7. Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor verdere ingebrekestelling is vereist. Opdrachtgever is alsdan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

8. Indien Fanny Truijens besluit een vordering wegens niet-betaling van één of meer niet-betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is Opdrachtgever, naast de verschuldigde hoofdsom en de in artikel 9.6 genoemde rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. De vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten wordt vastgesteld conform het alsdan geldende Besluit dat ziet op vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 

Artikel 10 Aansprakelijkheid

1. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het aandragen van correcte en representatieve gegevens en informatie die nodig zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst. Fanny Truijens is niet aansprakelijk voor schade, onder anderen op basis van een verkeerde bestelling, indien Opdrachtgever onjuiste, niet-representatieve of irrelevante gegevens heeft verstrekt.

2. Fanny Truijens is niet aansprakelijk voor fouten of nalatigheden van door haar ingeschakelde derden. Door gebruik te maken van de Diensten van Fanny Truijens, verleent Opdrachtgever de bevoegdheid aan Fanny Truijens om, als een door Fanny Truijens ingeschakelde derde zijn aansprakelijkheid wil beperken, die aansprakelijkheidsbeperking mede namens Opdrachtgever te aanvaarden.

3. Ten aanzien van de verleende Diensten van Fanny Truijens geldt een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting. Fanny Truijens kan derhalve niet aansprakelijk worden gesteld omtrent ontevredenheid van Opdrachtgever over de geleverde Diensten.

4. Fanny Truijens is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder maar niet uitsluitend begrepen gevolgschade.

5. Fanny Truijens is niet aansprakelijk voor eventuele verschrijvingen op de Website.

6. Fanny Truijens is niet aansprakelijk voor het niet of niet tijdig voldoen aan de verplichtingen, voortvloeiend uit de Overeenkomst, in geval dit veroorzaakt wordt door overmacht als bedoeld in artikel 11 van deze Algemene voorwaarden.

7. Fanny Truijens is niet aansprakelijk voor schade, zoals winstderving, omzetderving en overige soortgelijke financiële verliezen, evenals verlies van goodwill of goede naam of reputatie.

8. Opdrachtgever vrijwaart Fanny Truijens voor aanspraken van derden, van welke aard ook, die verband houden met de Diensten.

9. Indien Fanny Truijens aansprakelijk wordt gehouden, zal zij uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade die daadwerkelijk door Opdrachtgever is opgelopen, betaald of geleden is vanwege een aantoonbaar tekortschieten van de verplichtingen van Fanny Truijens met betrekking tot haar Diensten.

10. De aansprakelijkheid van Fanny Truijens is beperkt tot het door de verzekeraar gedekte en uitgekeerde bedrag. Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat, dan wel indien Fanny Truijens niet is verzekerd, is de aansprakelijkheid beperkt tot het door Opdrachtgever betaalde bedrag.

11. De beperking van de aansprakelijkheid zoals beschreven in dit Artikel geldt niet indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Fanny Truijens.

12. Deze bepaling sluit geen aansprakelijkheid uit voor zover aansprakelijkheid bij wet niet mag worden beperkt of uitgesloten.
 

Artikel 11 Overmacht

1. Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, buiten wil of toedoen van Fanny Truijens, waardoor tijdige, volledige of juiste nakoming van de Overeenkomst niet meer mogelijk is.

2. Onder overmacht zoals in het vorige lid van dit Artikel bedoeld, wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot: niet-nakoming van een derde, ziekte van (personeel van) Fanny Truijens zelf of een derde, abnormale weersomstandigheden, storingen in water- en energieleveringen, stakingen, ernstige storingen in de systemen van Fanny Truijens, brand, overstromingen, natuurrampen, pandemieën, rellen, oorlog of anderszins binnenlandse onrusten.

3. In geval van overmacht wordt nakoming van de Overeenkomst opgeschort zolang de overmacht aanhoudt.

4. Indien de overmacht langer dan één maand aanhoudt, zijn beide Partijen gerechtigd de Overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden. In een dergelijk geval zal Fanny Truijens overgaan tot terugbetaling van eventueel betaalde bedragen, met daarop in mindering gebracht alle kosten die Fanny Truijens heeft gemaakt met betrekking tot de Overeenkomst.
 

Artikel 12 Vertrouwelijkheid van gegevens

1. Elk der Partijen garandeert dat alle van de andere Partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. De Partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door een der Partijen als zodanig zijn aangeduid. Fanny Truijens kan hieraan niet worden gehouden indien de verstrekking van gegevens aan een derde noodzakelijk is ingevolge een rechterlijke uitspraak, een wettelijk voorschrift of voor correcte uitvoering van de Overeenkomst.
 

Artikel 13 Intellectuele eigendom

1. Fanny Truijens behoudt zich de rechten en bevoegdheden toe die haar toekomen op grond van de Auteurswet.

2. Fanny Truijens is gerechtigd om het werk dat ten behoeve van Opdrachtgever is verricht, te gebruiken voor onder andere, maar niet uitsluitend, haar website en social media.

3. Het is niet mogelijk voor Opdrachtgever om zonder voorafgaande toestemming van Fanny Truijens, de designs die door Fanny Truijens zijn geleverd openbaar te maken, te verveelvoudigen of voor andere doeleinden te gebruiken.

4. Opdrachtgever garandeert dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan Fanny Truijens van gegevens. Opdrachtgever zal Fanny Truijens vrijwaren tegen elke actie die gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruiken, bewerken, installeren of incorporeren inbreuk maakt op enig recht van derden.
 

Artikel 14 Klachtenregeling

1. Indien Opdrachtgever een klacht heeft dient Opdrachtgever dit schriftelijk te zenden aan info@fannytruijens.nl. De klacht wordt, indien redelijkerwijs mogelijk, 5 (vijf) werkdagen na ontvangst van de klacht door Fanny Truijens in behandeling genomen, waarna Opdrachtgever zo snel mogelijk een inhoudelijke reactie ontvangt.
 

Artikel 15 Wijzigingsbeding

1. Fanny Truijens behoudt zich het recht voor deze Algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen dan wel aan te vullen. Fanny Truijens zal Opdrachtgever hiervan tijdig op de hoogte brengen.

2. De gewijzigde Algemene voorwaarden zijn één maand na bekendmaking aan Opdrachtgever van toepassing op de Overeenkomst.
 

Artikel 16 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Op de rechtsverhouding(en) tussen Fanny Truijens en haar Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

2. Alle geschillen die tussen Fanny Truijens en Opdrachtgever mochten ontstaan worden beslecht door de bevoegde rechter van het Arrondissement Gelderland, zittingsplaats Arnhem.

Fanny Truijens
info@fannytruijens.nl
0621865277
KvK 86940740
BTW NL004329717B42
Logo Fanny Truijens

© 2022 - 2023 Fanny Truijens UX/UI Designer · Alle rechten voorbehouden.